DS các vùng ưu tiên xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐHCĐ